Nyttig info

Bytte av kraftleverandør

Etter at avtale er inngått med Vesterålskraft Strøm AS, vil vi sende melding til nettselskapet om leverandørskiftet. Slik melding må sendes til nettselskapet senest 6 dager før leverandørskiftet skal gjennomføres. Nettselskapet gir beskjed til din gamle leverandør om at de vil miste kunden Det er normalt ikke nødvendig å si opp avtalen med din gamle kraftleverandør, da dette gjøres ved at nettselskapet sender melding om leverandørskiftet til den gamle kraftleverandøren.

Dersom du har en kraftleveringsavtale med bindingstid (for eksempel en fastprisavtale) bør du imidlertid ta kontakt med leverandøren din før du skifter kraftleverandør. Dette for å klargjøre om du kommer i et erstatningsforhold til den gamle leverandøren ved å skifte til en ny leverandør.

Måleravlesning

Nettselskapene er i.h.h.t NVE sine retningslinjer om avlesning pålagt å innhente målerstand minimum 4. ganger pr. år. Dersom du er nettkunde hos Vesterålskraft Nett AS, trenger du ikke å tenke på måleravlesning. Vesterålskraft Nett AS har innført automatisk avlesning og målerstand på din måler blir innhentet hver mandag. Avlesningene finner du ved å logge deg inn her: Min Side

Forbruksmønster

Forbruket hos de forskjellige husstandene varierer ut fra størrelse på huset, antall personer, oppvarming, varmekabler og lignende. Gjennomsnittlig forbruk hos en norsk husstand, uten elektrisk oppvarming, er på ca. 20.000 kWh pr. år.

Kraftmarkedet

Prisdannelsen

Prisnivået bestemmes av kraftbalansen – det vil si forholdet mellom hvor mye strøm vi trenger og hvor mye vi har tilgjengelig. Markedet fungerer slik at den billigste kraften produseres først.
Når forbruket øker fases dyrere energi inn, og markedsprisen stiger.

Prisnivået

Alt som påvirker kraftbalansen, påvirker også prisnivået. På lang sikt påvirkes strømprisen dermed av forbruksutvikling, produksjonsevne og transportkapasitet.
På kort sikt påvirkes strømprisen av temperatur, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull. Driftsstans ved produksjonsanlegg kan også påvirke prisen.
Dessuten kan «flaskehalser» i strømnettet mellom land og landsdeler påvirke prisforskjeller mellom områdene. Hvilke faktorer som slår mest ut vil variere over tid.

Les mer om kraftmarkedet her.

ENØK

Enøk er viktig for oss alle. For å få nyttige tips og råd om hva du kan gjøre med ditt energibruk, kan du benytte følgende linker:
Link mot www.enok.no og www.enova.no
Gratis energi råd for husholdning kan du få ved å henvende deg til ENOVA på tlf.: 80049003
Gratis energi råd for næring kan du få ved å henvende deg til ENOVA på tlf.: 08049